Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 Galeri Kristal Turizm Tic. A. Şirketi (‘Cosmos Sports Center’’), kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 1. Veri Sorumlusu
  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Galeri Kristal Turizm Tic. AŞ. (“Cosmos Sports Center”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  1. Toplanan kişisel verileriniz; Nirvana’nın sunmuş olduğu spor ve sporcu eğitimi, kamp, yaz okulu ve buna bağlı hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Cosmos Sports Center’ın bu kapsamda ve faaliyetlerinin tanıtılması, Cosmos Sports Center tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,
  2. Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve sizlere özelleştirmelerde bulunmak,
  3. Cosmos Sports Center yönetimindeki Kamplarda, turnuvalarda ve benzeri organizasyonlarında eğitim gören ve Cosmos Sports Center bünyesindeki birimlerde veya Cosmos Sports Center dışındaki kuruluşlarda görev yapan sporcuların hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amaçları dâhilinde işlenecektir.
  4. Cosmos Sports Center öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin/ öğrenci velilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, öğrencilerin veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmekte aktarılabilmektedir. Kişisel veriler, gerekli tüm teknik ve idari önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.
  5. Toplanan kişisel verileriniz; hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, Cosmos Sports Center’a kaydınızın sağlanması ve devamı, Cosmos Sports Center’un iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması başta olmak üzere;
  6. Cosmos Sports Center ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Cosmos Sports Center tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,
  7. Cosmos Sports Center’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Cosmos Sports Center tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Cosmos Sports Center ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
  8. Cosmos Sports Center’a kayıt yaptıran öğrencilerin / sporcuların ve üyelerin spor faaliyetleri esnasında sağlık durumunun takibi, olası bir sağlık probleminde gerekli müdahalenin yapılması ve ilgili sağlık kuruluşlarına ve birimlere haber verilmesi
  9.  Cosmos Sports Center içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, amaçlarıyla

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  1. Toplanan kişisel verileriniz; Cosmos Sports Center nezdindeki eğitim ve spor faaliyetlerini sürdürmek, Cosmos Sports Center ve Cosmos Sports Center ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Cosmos Sports Center tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  1. Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, Cosmos Sports Center’ın sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.
  2. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 3. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
  1. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Cosmos Sports Center’a iletmeniz durumunda Cosmos Sports Center talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Cosmos Sports Center tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Cosmos Sports Center’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Cosmos Sports Center’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Cosmos Sports Center 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Cosmos Sports Center Web Sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Galeri Kristal Turizm Tic. A.Ş.  (Güzeloba Mah. Yaşar Sabutay Bulv, Lara Cd. No:32, 07230 Muratpaşa/Antalya Türkiye’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] mail adresine iletebilirsiniz.